Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
Thẻ điểm của tôi>Chuyển nhượng thẻ
usdt
Nhắc nhở:

• Vui lòng đối chiếu cẩn thận UID và tài khoản của đối phương, để tránh chuyển nhầm.

• Sau khi đối phương xác nhận chấp nhận, thẻ nạp tiền tích điểm bị đóng băng sẽ chuyển vào tài khoản đối phương, bạn sẽ nhận được USDT do đối phương thanh toán.

• Nếu bạn hủy bỏ chuyển nhượng hoặc đối phương từ chối chấp nhận, thẻ nạp tiền tích điểm bị đóng băng sẽ quay về tài khoản của bạn.