Người dùng kính mến, gần đây chúng tôi sẽ thay đổi địa chỉ truy cập Huobi Global,
sau này xin quý người dùng truy cập Huobi Global qua www.hbg.com. Để tiện lợi cho người dùng, vui lòng truy cập và lưu lại địa chỉ này.

Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
usdt
Nhắc nhở:

• Vui lòng đối chiếu cẩn thận UID và tài khoản của đối phương, để tránh chuyển nhầm.

• Sau khi đối phương xác nhận chấp nhận, thẻ nạp tiền tích điểm bị đóng băng sẽ chuyển vào tài khoản đối phương, bạn sẽ nhận được USDT do đối phương thanh toán.

• Nếu bạn hủy bỏ chuyển nhượng hoặc đối phương từ chối chấp nhận, thẻ nạp tiền tích điểm bị đóng băng sẽ quay về tài khoản của bạn.

© 2013-2019 Huobi Global