Người dùng kính mến, gần đây chúng tôi sẽ thay đổi địa chỉ truy cập Huobi Global,
sau này xin quý người dùng truy cập Huobi Global qua www.hbg.com. Để tiện lợi cho người dùng, vui lòng truy cập và lưu lại địa chỉ này.

Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.

Mời bạn bè đăng ký tài khoản Huobi, nhận được chiết khấu giao dịch dễ dàng!

Kế hoạch quyền đặc biệt cashback của Huobi

  • Mời bạn bè để nhận được giảm 30% phí thủ tục

  • Liên tục 3 tháng

  • Tính trong ngày

Chi tiểt chương trình

1, Sau khi bạn bè của bạn chấp nhận lời mời, đồng thời giao dịch giao dịch sẽ chiết khấu phí thủ tục, và tặng cho bạn tỷ lệ chiết khấu tương ứng.

2,Hình thức tặng chiết khấu sẽ được trả bằng USDT hoặc hình thức point card sẽ được chuyển trả đến tài khoản giao dịch của bạn, tỷ lệ chiết khấu USDT là 30%, tỷ lệ chiết khấu point card là 30% .

3,Khi người được mời sử dụng point card giao dịch, chiết khấu thực tế của người mời nhận được trả bằng hình thức quy đổi chiết khấu thành số điểm để trả cho người mời, khi người được mời không dùng point card để giao dịch, chiết khấu thực tế của người mời nhận được trả bằng hình thức quy đổi chiết khấu thành USDT để trả cho người mời.

4,Chiết khấu giao dịch bạn bè của bạn được thống kê trong ngày, và cách ngày chuyển một lần, mức chiết khấu ( USDT hoặc point card) = lượng giao dịch thực tế*tỷ lệ phí thủ tục*tỷ lệ chiết khấu.

5,Khoảng thời gian người mời được trả chiết khấu từ giao dịch của bạn bè được tính dựa trên thời gian thực tế người được mời bắt đầu đăng ký tài khoản, đến thời gian sau(90天)ngày bạn sẽ không được hưởng chiết khấu phí thủ tục.

6, Sàn giao dịch mỗi 5 phút một lần sẽ theo giá thị trường thực hiện quy ra USDT tương đương với các loại tiền tệ, mức chiết khấu dựa trên mức chiết khấu thực tế làm chuẩn.

7, Ngày 1 mỗi tháng

8, Thời gian kết sổ mỗi ngày là: 0:00, thời gian chuyển khoản mỗi ngày trước 10h tối

9,Phí thủ tục nạp tiền, lãi suất ký quỹ không được hưởng khuyến mãi phí chiết khấu

10, Nếu người được mời vi phạm các quy tắc kiểm soát rủi ro, đồng nghĩa với tiền hoa hồng phí thủ tục sẽ không được chiết khấu cho người mời. Đồng thời, trạng thái lời mời của người được mời trở thành "không hợp lệ" và tạo trạng thái ghi chép chiết khấu trở thành "Vô hiệu lực"

Hoạt động có điều chỉnh căn cứ vào Huobi Global làm chuẩn, quyền giải thích thuộc về Huobi

Ghi chú:Giới hạn giảm giá của người được mời là%qUSDT (Điểm: USDT = 1: 1). Không có tổng chiết khấu của tất cả người được mời.

Lựa chọn áp phích tải xuống gửi cho bạn bè

© 2013-2019 Huobi Global