Người dùng kính mến, gần đây chúng tôi sẽ thay đổi địa chỉ truy cập Huobi Global,
sau này xin quý người dùng truy cập Huobi Global qua www.hbg.com. Để tiện lợi cho người dùng, vui lòng truy cập và lưu lại địa chỉ này.

Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Gold VIP privileges.
Distinguished VIP,
Welcome to Huobi Global. You're enjoying the Huobi Diamond VIP privileges.
  • Giai đoạn 1

    Người nắm giữ HT bỏ phiếu

  • Giai đoạn 2

    Người bỏ phiếu hợp lệ bỏ phiếu

Phiếu của tôi>
  • Kỳ này bỏ phiếu cho dự án
  • Lịch lên sàn

© 2013-2019 Huobi Global